புதன், 29 ஜூன், 2011

அரபு நாடே அசந்து நிற்கும் யுவன் பாட்டிற்குஅர்தமே  தேகோ
வாஹன்  ஏக்
அசிக்  கமல்  ஹே
உர்டுகே  ஷாயத்
காலி  கீ  வொஹ்
கோயி  காசல்  ஹாய்
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா
முகத்தை  எப்போதும்
மூடி  வைக்காதே
எனது  நெஞ்சத்தில்
முல்லை  தைக்காதே 
என்  கண்மணி
காதோடு  சொல்
உன்  முகவரி  ஒஹ்
எந்நாளுமே  என்  பாட்டுக்கு
நீ  முதல்  வரி
ஹேய்  ஹேய்  ஹேய்
முகத்தை  எப்போதும்
மூடி  வைக்காதே 
எனது  நெஞ்சத்தில்
முல்லை  தைக்காதே
அரபு  நாடே
அசந்து  நிற்கும்
அழகியா  நீ
உருது  கவிஞன்
உமர்கயாமின்  கவிதையா
ஹேய்  ஹேய்  ஹேய்  ஹேய்

ஹேய்
உன்னுடைய  நெற்றி
உன்னை  பற்றி  கூறுதே ...
உள்ளிருக்கும்  பொட்டே
உந்தன்  குட்டே
சொல்லுதே
என்னுடைய  பார்வை
கழுகு  பார்வை
தெரிஞ்சிக்கோ
எனக்கிருக்கும்  சக்தி
பரா சக்தி  புரிஞ்சிக்கோ
கால்  கொலுசு தான்
கல  கலக்குது
கையின்  வளையல்  காது
குளிர
கானம்  பாட
ஹேய்  ஹேய்
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
முகத்தை  எப்போதும்
மூடி  வைக்காதே
எனது  நெஞ்சத்தில்
முல்லை  தைக்காதே
போட்டிருக்கும்  கோஷா
வேஷம்  பேஷா
பொருந்துதே
பெண்ண  அழகு   மொத்தம்  காண
சித்தம்  விரும்புதே
வெண்ணிலவின்  வேகம்
ஓடும்
மேகம்  விலகுமா
வண்ண  உடல்  யாவும்
காணும்
யோகம்  வைக்குமா
கொஞ்சம்  கொழுப்பு
கொஞ்சம்  திமிரு
எனக்கும்  இருக்கு
உனக்கு  மேலே
அன்பு  தோழி
ஹேய்  ஹேய்
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
முகத்தை  எப்போதும்
மூடி  வைக்காதே
எனது  நெஞ்சத்தில்
முல்லை  தைக்காதே
அரபு  நாடே
அசந்து  நிற்கும்
அழகியா  நீ
உருது  கவிஞன்
உமர்கயாமின்  கவிதையா
ஹேய்  ஹேய்  ஹேய்
முகத்தை  எப்போதும்
மூடி  வைக்காதே
எனது  நெஞ்சத்தில்
முல்லை  தைக்காதே
என்  கண்மணி
காதோடு  சொல்
உன்  முகவரி  ஒஹ்
எந்நாளுமே  என்  பாட்டுக்கு
நீ  முதல்  வரி
ஹேய்  ஹேய்  ஹேய்
முகத்தை  எப்போதும்
மூடி  வைக்காதே
எனது  நெஞ்சத்தில்
முல்லை  தைக்காதே 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா 
லகிலாலாஹில்லா


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக