வெள்ளி, 6 மே, 2011

லோலிட்டா - எங்கேயும் காதல்

லோலிட்டா     ஹா   லோலிட்டா  
உன்  தூரம்  கூட  பக்கமாக  மாறுதே 
பொன்மஞ்சள்  மஞ்சள்  பெண்ணே  எங்கே  செல்கிறாய்
மின்னஞ்சல்  போலே  வந்து  சென்று  கொள்கிறாய்
நீ  வேகம்  காட்டி  போகும்போது  நோகுதே
உன்  தூரம்  கூட  பக்கம்மாக  மாறுதே
லோலிட்டா   ஹா  லோலிட்டா
உன்  கரை  இல்லாத  கண்கள்  வெட்டி  தள்ளுதே
உண்மையை  சொல்லட்டா
உன் முலாம்  பூசாத  பேச்சில்  எல்லாமுள்ளதே 
பொன்மஞ்சள்  மஞ்சள்  பெண்ணே  எங்கே  செல்கிறாய்
மின்னஞ்சல்  போலே  வந்து  சென்று  கொள்கிறாய்
நீ  வேகம்  காட்டி  போகும்போது  நோகுதே
உன்  தூரம்  கூட  பக்கம்மாக  மாறுதே
லோலிட்டா  ஹா  லோலிட்டா 
உன்  கரை  இல்லாத  கண்கள்  வெட்டி  தள்ளுதே
உண்மையை  சொல்லட்டா
உன்  முலாம்  பூசாத  பேச்சில்  எல்லாமுள்ளதே 
கொட்டும்  போதே  மழை , குட்டால்  விட்டால்  பிழை ,
வைச்சே   வானம்  மாற்றி  பார்க்கிறாய் ..
பெண்கள்  எல்லாம்  செடி , பச்சை  குள்ளும்  கொடி ,
என்றே  தப்பு  தப்பாய்  சொல்கிறாய் 
நான்  நாள்  பக்கம்  நீர்  சூழ்ந்த   தீவல்லவா
யார்  வந்தாலும்  சாய்கின்ற  தேர்  அல்லவே
நான்  அலை  தூர  அடை  காக்கும்  கடல்  அல்லவா
என்  ஆகாய  மதில்கூட  பால் வெண்ணிலா ..
மஞ்சள்  மஞ்சள்  பெண்ணே  எங்கே  செல்கிறாய்
மின்னஞ்சல்  போலே  வந்து  சென்று  கொள்கிறாய்
நீ  வேகம்  காட்டி  போகும்போது  நோகுதே
உன்  தூரம்  கூட  பக்கமாக  மாறுதே
லோலிட்டா  ஹா  லோலிட்டா
உன்  கரை  இல்லாத  கண்கள்  வெட்டி  தள்ளுதே
உண்மையை  சொல்லட்டா
உன்  முலாம்   பூசாத  பேச்சில்  எல்லாம் உள்ளதே  
தானாய்  வந்தால்  ருசி .. தள்ளி  சென்றால்  ரசி ..
என்னும்  வாழ்கை  இன்பம்  இல்லவா  ..
முத்தம்  என்றால்  சிறி .. கட்டி  கொண்டால்  நெறி ..
கண்ணை  மூடி  கொண்டு  கிள்ளவா ..
நீ  சொல்லும்  பல  நூறில்  நானில்லையே ..
உன்  அழகான  பல  பூவில்  தேன்  இல்லையே ..
உன்  வெள்ளத்தில்  நான்  ஒன்றும்  புரம்பிள்ளயே ..
நீ  ருசி  பார்க்க  தலை  தைத்தும்  வரம்பிள்ளயே ..
ஓஹ்ஹ்ஹ்ஹ  லோலிட்டா  ஹா  லோலிட்டா
உன்  கரை  இல்லாத  கண்கள்  வெட்டி  தள்ளுதே
உண்மையை  சொல்லட்டா
உன்  முலாம்  பூசாத  பேச்சில்  எல்லாம்  உள்ளதே 
ரட்டடா.. தரடட்டா..
ஓஹ் ..லைலா  ஓஹ்  லய்லலா ..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக