வெள்ளி, 6 மே, 2011

நங்காய் நிலவின் தங்காய் - எங்கேயும் காதல்

வள்ளியே  சக்கர    வள்ளியே ..
மல்லியே  சந்தன  மல்லியே ..
பள்ளியே  பங்கன  பள்ளியே ..
O Mama Mama.. Vippaamalaama
O Mama Mama.. Vippaak Shaamalaama
O Mama Mama.. Vippaamalaama
O Mama Mama.. Vippaak Shaamalaama
நங்காய்  நிலாவின்  தங்காய்,
மங்கை  நீதானே  செங்கை ,
பாவ்வாய்  என்  தோழி  ஆவாய் ,
பூவாய்  நிற்காதே  தீவாய் ..
மந்தாகினி  மாங்கனி நீ ,
சிந்தாமணி  வா  வா  அம்சவேணி ..
நீ  பௌர்ணமி  மா  ராதினி,
மிருனாளினி  நீ  என்  ஸ்வப்ன  ராணி ..
நங்காய்  நிலாவின்  தங்காய் ,
மங்கை  நீதானே  செங்கை ,
பாவ்வாய்  என்  தோழி  ஆவாய் ,
பூவாய்  நிற்காதே  தீவாய் ..
O Mama Mama.. Vippaamalaama
O Mama Mama.. Vippaak Shaamalaama
O Mama Mama.. Vippaamalaama
O Mama Mama.. Vippaak Shaamalaama
உன்னை  பார்த்ததும்  ஊரைவிட்டு  ஆங்கிலம்
ஓடி  போனதென்ன ..
Sealight  செம்மொழி ,
செந்தமிழ்தான்  என்  மொழி , என்றே  ஆனதென்ன ..
உன்னால் , நாம்  Jone Harry,
உன்னால , இப்போ  முத்துமாரி ..
உன்னால , நாம்  Jone Harry,
உன்னால , இப்போ  முத்துமாரி ..
உண்ணான  உப்பு  கண்டம்மா ,
தொட்டுக்க ஒப்பு கொள்ளம்மா,
உன்னால    தம்மா  துண்டம்மா  ஒடஞ்சேன்..
நங்காய்  நிலாவின் தங்கை ,
மங்கை  நீதானே  செங்கை ,
பாவ்வாய்  என்  தோழி  ஆவாய் ,
பூவாய்  நிற்காதே  தீவாய் ..
சோழன்  புத்திரி  சுத்தம்  விழிகள்  கத்திரி
வெய்யில்  போல  காய ..
கம்பன்  பிள்ளைதான்  காதல்  உள்ளம்  வெள்ளைதான்
நாளும்  வெந்து  சாய ..
கனம்மா  நாம்  வோட்டலாமா , எங்கம்மா  உன்  அத்த  தாம்மா
கனம்மா  நாம்  வோட்டலாமா , எங்கம்மா  உன்  அத்த  தாம்மா
வள்ளியே  சக்கர   வள்ளியே ..
மல்லியே  சந்தன  மல்லியே ..
பள்ளியே  பங்கன  பள்ளியே .. உன்னைத்தான் ! Wow!
நங்காய்  நிலாவின்  தங்காய் ,
மங்கை  நீதானே  செங்கை ,
பாவ்வாய்  என்  தோழி  ஆவாய் ,
பூவாய்  நிற்காதே  தீவாய் ..
மந்தாகினி  மாங்கனி நீ ,
சிந்தாமணி  வா  வா  அம்சவேணி ..
நீ  பௌர்ணமி  மா  ராதினி ,
மிருனாளினி  நீ  என்  ஸ்வப்ன  ராணி ..
O Mama Mama.. Vippaamalaama
O Mama Mama.. Vippaak Shaamalaama
O Mama Mama.. Vippaamalaama
O Mama Mama.. Vippaak Shaamalaama

3 கருத்துகள்: